مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد مهدی
نام خانوادگی:فجری
پست الکترونیک:fajri352@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول